Yumiko CHENG Hei-Yi

title yearcountry boxoffice
Demi-haunted 2002 Hong-Kong 5 836 377 HK$
The Twins Effect 2003 Hong-Kong 13 580 000 HK$
Heat Team 2004 Hong-Kong 1 603 003 HK$
buy his/her movies buy his/her movies
info
action
plus


community